EURO-LINGUA S.C.uczymy języków obcych już 22 lata!

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Nauczania Języków Obcych Euro-Lingua Bartosiak A., Skolimowska A. , ul. Siodlarska 12, 01-464 Warszawa. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych) są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.

Pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji kursu językowego oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Kategorie danych przetwarzane przez Administratora to: email, adres, numer telefonu, data i miejsce urodzenia, PESEL.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Wycofanie udzielonej zgody można dokonać pisemnie w sekretariatach Ośrodka Nauczania Języków Obcych.